Ex-Officio Members

S. No.

Name

Designation

1.

Rev. Fr. Kennedy Thomas

Manager

2.

Rev. Sr. Sajeeva CMC

Principal

3.

Rev. Sr. Isbel CMC

Vice-Principal

4.

Rev. Sr. Seena CMC

Incharge

Office – Bearers

S. No.

Name

Designation

1.

Mr. Sayyed Athar

President

2.

Mrs. Dories Mathew

Secretary

3.

Mr. Shakti Jain

Treasurer

Members

S. No.

Name

1.

Mr. Juzer Jhabhawala

2.

Mr. Arun Gupta

3.

Mr. Rakesh Saini

4.

Mr. Ashish Gupta

5.

Mr. Lalit Agrawal

6.

Mr. Sandeep Garg

7.

Mr. Krishnagopal

8.

Mr. Shiv Kumar Motwani

9.

Mr. Ritesh Jain

10.

Mr. Jitendra Jain

11.

Mr. Jitendra Mittal

12.

Mr. Madhv Singh

13.

Mr. Ansari

14.

Mr. Lokhandwala

15.

Mrs. Usha Sharma

16.

Mrs. Chanchal Tripathi

17.

Mr. Venugopal Nair

18.

Mr. Don B. Xavier

19.

Mr. Joseph John

20.

Mrs. Radha Sikhwal

21.

Mrs. Roopmati Bordiya

22.

Mr. P.V. Mathew